Tijdelijke woningbouw Frankenthalerstraat 4

Op het gebied tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstraat in Breda zijn woningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling van plan om circa 150 flexwoningen te plaatsen. Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte in Breda. Met dit plan kan relatief snel worden voorzien in woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens.

Deze website is bedoeld om de omgeving op de hoogte te houden van de voorgenomen ontwikkeling en het participatieproces.

Aanmelden nieuwsbrief

Het plan

Het plan omvat de realisatie van maximaal 150 woningen tussen de 25 m² en 50 m², bedoeld voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ze worden geplaatst voor een periode van 15 jaar. Van deze woningen valt circa 80% binnen de sociale huur en circa 20% in de middeldure huur.

Het project richt zich vooral op één- en tweepersoonshuishoudens, zoals starters (waarvan sommige met ondersteuning) op de woningmarkt of mensen die een urgente (tijdelijke) woonvraag hebben (door bijvoorbeeld een echtscheiding).

We zien graag een gezonde mix van deze doelgroepen om de leefbaarheid te bevorderen. Ook wordt speciale aandacht besteed aan community building onder de bewoners om de sociale samenhang te versterken.

Het stedenbouwkundig plan, de exacte locatie en hoogte van de gebouwen worden op dit moment uitgewerkt. 

Het toevoegen van flexwoningen kan een snelle (gedeeltelijke) oplossing zijn voor het grote woningtekort in Breda. De gemeente Breda is positief over het voorgenomen initiatief.

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf januari 2022

  Buurtparticipatietraject

  Gedurende dit traject betrekken we de direct betrokkenen en de brede omgeving bij de invulling van de plannen.

 • Eerste helft 2023

  Omgevingsvergunningprocedure

  Om het plan planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om voor 15 jaar af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Wanneer een besluit op de aanvraag is genomen, is het mogelijk om formeel bezwaar en beroep in te stellen.

 • Tweede helft 2023

  Start bouw

  De realisatiefase van tijdelijke woningen is relatief kort omdat het grootste deel van het bouwproces plaatsvindt in een productiefabriek.

 • Begin 2024

  Woningen gereed

  De eerste huurders betrekken hun woning.

Meedenken

WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling vinden het belangrijk om de omgeving te informeren over en te betrekken bij het project en waar mogelijk mee te laten denken over het plan. Het participatietraject wordt begeleid door De Wijde Blik communicatie.

Kennismakingsgesprekken

De eerste kennismakingsgesprekken met direct omwonenden/ betrokkenen vonden plaats in januari en februari 2022. 

Participatiebijeenkomst direct betrokkenen

Op maandag 11 april konden direct omwonenden deelnemen aan een participatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op een aantal thema’s. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'. 

Informatiebijeenkomst omgeving

Op dinsdag 19 april vond een online informatiebijeenkomst plaats om de omgeving te informeren over de voorgenomen ontwikkeling. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'.

Vervolg: themasessie(s)

Voor direct betrokkenen organiseerden we op 5 juli een sessie waarin dieper is ingegaan op een aantal thema's: Verkeer & Mobiliteit, Beeldkwaliteit & Uitstraling en Openbare ruimte, groen en ontmoeting. Aan de hand van deze thema's is teruggekoppeld welke aanpassingen in het plan zijn gedaan naar aanleiding van de input vanuit de stakeholdergesprekken en de startbijeenkomsten. Het verslag en de presentatie vindt u onder documenten.

Vervolg najaar 2023

De initiatiefnemers onderzoeken in hoeverre de opmerkingen en suggesties die tijdens de sessie van 5 juli zijn gemaakt kunnen worden meegenomen in het concept-plan. De terugkoppeling hiervan vindt plaats via de website en/of via een (online) bijeenkomst. Zodra dit bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte via de nieuwsbrief. In januari 2023 komen we bij u terug.

Documenten

Themasessie 5 juli 2022 

Startbijeenkomst 11 april 2022 (direct betrokkenen)

Startbijeenkomst 19 april 2022 (omgeving)

Veelgestelde vragen

Voor vragen over het project kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De lijst met veelgestelde vragen wordt gedurende het participatietraject aangevuld.

Hoe tijdelijk is 15 jaar?

Gezien het grote woningtekort heeft de gemeente ingestemd om op deze locatie voor 15 jaar woningbouw toe te staan. Van verlenging zal geen sprake zijn. Na deze periode zal op deze locatie een nieuw bedrijventerrein worden gerealiseerd.

Wordt het bestemmingsplan aangepast?

Nee, er wordt een omgevingsvergunning voor een periode van 15 jaar op het huidige bestemmingsplan aangevraagd. Hierbij wordt gevraagd om van de huidige bestemming (agrarische) bestemming te mogen afwijken. In dit specifieke geval wordt gevraagd om woningbouw toe te staan.

Waarom is deze locatie gekozen voor woningbouw?

WonenBreburg en Janssen de Jong hebben samen circa 10 jaar geleden de grond rondom de Frankenthalerstraat aangekocht. Deze locatie geldt als één van de weinige grondposities die WonenBreburg in haar bezit heeft. In de afgelopen periode is intensief met de gemeente gesproken over de invulling van deze gronden. De gemeente heeft laten weten op deze locatie geen (permanente) woningbouw toe te staan. De gemeente wil op deze locatie een bedrijventerrein realiseren. Omdat de realisatie van een bedrijventerrein een langdurig proces betreft, kan een deel van de beoogde locatie (Frankenthalerstraat 4) ondertussen worden ingezet voor tijdelijke huisvesting. WonenBreburg en Janssen de Jong projectontwikkeling zijn in gesprek met de gemeente over de verkoop van de overige gronden aan de oostkant van de locatie. Omdat de gemeente het voornemen heeft op deze gronden eerder te willen starten met de bouw van bedrijven is dit gedeelte niet geschikt voor tijdelijke woningbouw.

Realisatie van bedrijven op de locatie Frankenthalerstraat 4 staat later in de tijd gepland, waardoor hier wel tijdelijke woningbouw (15 jaar) mogelijk is.

Hoe zorgen jullie voor sociale cohesie tussen de bewoners?

Er zullen diverse gemeenschappelijke ruimtes in het plan komen, waar de huurders gebruik van kunnen maken en elkaar kunnen ontmoeten. Denk bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke keuken of wasruimte waar je samen kunt komen.

Daarnaast zullen we tussen de gebouwen in de groene buitenruimte diverse (speel- of verblijf)ruimtes creëren waar huurders en ook omwonenden en andere gebruikers van het gebied samen kunnen komen.

Tot slot willen we huurders selecteren die enthousiast zijn om een bijdrage te leveren in deze mini-samenleving. Ter bevordering van de sociale samenhang zal er een buurtbeheerder wekelijks aanwezig zijn. Hij of zij is het aanspreekpunt voor zowel de huurders als de omwonenden.

Hoe wordt de verkeersontsluiting van het gebied geregeld?

Bij de ontsluiting is er onderscheid gemaakt in snel verkeer (auto) en traag verkeer (fiets en wandelen). De Frankenthalerstraat, waaraan de boerderij huisnummer 4 staat, zal worden gebruikt om het fiets,- en wandelverkeer van het plan te ontsluiten. De intentie is om de huidige verkeersstroom (met studenten naar de bushalten) niet te verstoren. Het autoverkeer zal ontsloten worden aan de straat parallel aan de Kapittelweg en de projectlocatie. De bestaande wegstructuur zal worden aangepast daar waar dat nodig is.

Hoe loopt het verkeer tijdens de bouw?

Op dit moment is dat lastig te beantwoorden, maar de verwachting is dat het bouwverkeer via de bestaande Frankenthalerstraat zal verlopen. Daarbij is belangrijk te vermelden dat het grootste gedeelte van het bouwproces in de fabrieken plaatsvindt. Hier worden de woningen voorbereid, geassembleerd en afgemonteerd. Het transport en plaatsing van de nagenoeg kant-en-klare woningen naar de locatie zal zeer voorspoedig verlopen. We zullen bewoners aan de Frankenthalerstraat tijdig op de hoogte houden van de bouwwerkzaamheden.

Hoe zit het met parkeren?

Vanwege het tijdelijke karakter van het plan en de samenstelling van de toekomstige bewoners, is de verwachting dat het plan uit de voeten moeten kunnen met een lagere parkeernorm. Momenteel wordt er gewerkt aan een mobiliteitsplan waarin vooral wordt ingezet op het gebruik van de fiets. De benodigde parkeerplaatsen zullen aan de parallelweg van de Kapittelweg gerealiseerd worden. En de fietsenstallingen worden deels aanpandig opgelost. Ook worden er meerdere fietsenbergingen (verdeeld over de locatie) geplaatst.