Tijdelijke woningbouw Frankenthalerstraat 4

Op het gebied tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstraat in Breda zijn woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente Breda van plan om circa 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen. Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte in Breda. Met dit plan kan relatief snel worden voorzien in woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie.

Deze website is bedoeld om de omgeving op de hoogte te houden van de voorgenomen ontwikkeling en het participatieproces.

Aanmelden nieuwsbrief

Het plan

Het plan is om circa 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie.

De tijdelijke woningen zijn voor mensen die echt snel een huis nodig hebben en zich hebben ingeschreven bij 'Klik voor wonen'. Het gaat om mensen die een huis zoeken, jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook is een deel van de woningen voor mensen met een verblijfsvergunning die hun leven in Breda willen opbouwen.

Presentatie stedenbouwkundig ontwerp
Tijdens de participatiebijeenkomst op 5 juli 2022 is een stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Daarop zijn verschillende reacties gekomen. Het ontwerp is mede op basis van die reacties verder uitgewerkt. Dit vernieuwde ontwerp wordt op 3 oktober 2023 gepresenteerd aan de omwonenden door WonenBreburg en de gemeente. 
Het ontwerp laat concreet zien hoe de locatie er uit gaat zien. Bijv. hoe de circa 125 woningen op de locatie worden gesitueerd, hoe je bij de tijdelijke woningen komt, waar toekomstige bewoners hun fiets of auto kunnen parkeren en hoe de ruimte tussen de bebouwing en het aangrenzend groen eruitziet. Daarnaast wordt verder uitgewerkt hoe toekomstige bewoners hier prettig en veilig kunnen wonen.

Aandachtspunten
Tijdens het participatieproces in 2022 hebben bewoners en belanghebbenden diverse aandachtspunten meegegeven. Dit waren onder andere een goede, veilige loop- en fietsroute voor leerlingen van het Curio, een goede oplossing voor het parkeren, gevolgen van het bouwplan voor de scouting, de wijze waarop de beoogde bewoners zich verhouden tot de buurt en hoe het beheer er uitgaat zien.

Informatiebijeenkomst 3 oktober

Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 oktober geven de gemeente en WonenBreburg bewoners en belanghebbenden informatie over de stand van zaken en de volgende stappen om de tijdelijke woningen te kunnen realiseren. Zoals het aanvragen van de omgevingsvergunning. De bijeenkomst is bedoeld voor  direct omwonenden. 

Tijdens deze bijeenkomst gaat het niet over de toekomstige busremise en het haalbaarheidsonderzoek dat de gemeente uitvoert naar mogelijkheden voor herhuisvesten van gemeentelijke diensten in de omgeving.  

Arjen van Drunen (wethouder Wonen) en Hans Pars (bestuurder WonenBreburg) starten de bijeenkomst om 19.00 uur samen. Daarna krijgt u alle kans om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan. Er zijn projectmanagers en medewerkers van de gemeente Breda en WonenBreburg aanwezig.  

Aanmelden
U kunt zich aanmelden tot 27 september via een formulier op de website van de gemeente Breda www.breda.nl/frankenthalerstraat.

Vragen
Heeft u vragen die niet tot de bijeenkomst kunnen wachten? Neem dan contact op met de gemeente Breda via www.breda.nl/contact.

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf januari 2022

  Buurtparticipatietraject

  Gedurende dit traject betrekken we de direct betrokkenen en de brede omgeving bij de invulling van de plannen.

 • 3 oktober 2023

  Informatiebijeenkomst

 • 2023

  Omgevingsvergunningprocedure

  Om het plan planologisch mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning aangevraagd om voor 15 jaar af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Wanneer een besluit op de aanvraag is genomen, is het mogelijk om formeel bezwaar en beroep in te stellen.

 • ntb

  Start bouw

  De realisatiefase van tijdelijke woningen is relatief kort omdat het grootste deel van het bouwproces plaatsvindt in een productiefabriek.

 • ntb

  Woningen gereed

  De eerste huurders betrekken hun woning.

Participatietraject 2022

In de periode 2022 hebben WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling* een participatietraject georganiseerd. Hieronder vindt u een korte weergave van de actviteiten die hebben plaatsgevonden. Onder het kopje 'Documenten' vindt u de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten.

*niet langer betrokken bij het plan.

Kennismakingsgesprekken

De eerste kennismakingsgesprekken met direct omwonenden/ betrokkenen vonden plaats in januari en februari 2022. 

Participatiebijeenkomst direct betrokkenen

Op maandag 11 april konden direct omwonenden deelnemen aan een participatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op een aantal thema’s. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'. 

Informatiebijeenkomst omgeving

Op dinsdag 19 april vond een online informatiebijeenkomst plaats om de omgeving te informeren over de voorgenomen ontwikkeling. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'.

Vervolg: themasessie(s)

Voor direct betrokkenen organiseerden we op 5 juli een sessie waarin dieper is ingegaan op een aantal thema's: Verkeer & Mobiliteit, Beeldkwaliteit & Uitstraling en Openbare ruimte, groen en ontmoeting. Aan de hand van deze thema's is teruggekoppeld welke aanpassingen in het plan zijn gedaan naar aanleiding van de input vanuit de stakeholdergesprekken en de startbijeenkomsten. Het verslag en de presentatie vindt u onder documenten.

Vervolg najaar 2023

De initiatiefnemers onderzoeken in hoeverre de opmerkingen en suggesties die tijdens de sessie van 5 juli zijn gemaakt kunnen worden meegenomen in het concept-plan. De terugkoppeling hiervan vindt plaats tijdens de informatiebijeenkomst op 3 oktober en daarna via de website en/of via een (online) bijeenkomst. 

Documenten

Themasessie 5 juli 2022 

Startbijeenkomst 11 april 2022 (direct betrokkenen)

Startbijeenkomst 19 april 2022 (omgeving)