Tijdelijke woningbouw Frankenthalerstraat 4

Op het gebied tussen de Kapittelweg en Frankenthalerstraat in Breda zijn woningcorporatie WonenBreburg en de gemeente Breda van plan om circa 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen. Er is op dit moment een grote vraag naar woonruimte in Breda. Met dit plan kan relatief snel worden voorzien in woningen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie.

Deze website is bedoeld om de omgeving op de hoogte te houden van de voorgenomen ontwikkeling en het participatieproces.

Aanmelden nieuwsbrief

Het plan

Het plan is om circa 125 tijdelijke huurwoningen te plaatsen voor met name één- en tweepersoonshuishoudens. De woningen zullen hier 15 jaar staan. Daarna worden ze weggehaald en verplaatst naar een andere locatie.

De tijdelijke woningen zijn voor mensen die echt snel een huis nodig hebben en zich hebben ingeschreven bij 'Klik voor wonen'. Het gaat om mensen die een huis zoeken, jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook is een deel van de woningen voor mensen met een verblijfsvergunning die hun leven in Breda willen opbouwen.

Participatiebijeenkomst en presentatie stedenbouwkundig ontwerp
Tijdens de participatiebijeenkomst op 5 juli 2022 is aan onwonenden en belanghebbenden van de Frankenthalerstraat een stedenbouwkundig ontwerp gepresenteerd. Daarop zijn verschillende reacties en aandachtspunten gekomen. Dit waren onder andere een goede, veilige loop- en fietsroute voor leerlingen van het Curio, een goede oplossing voor het parkeren, gevolgen van het bouwplan voor de scouting, de wijze waarop de beoogde bewoners zich verhouden tot de buurt en hoe het beheer er uitgaat zien.
Het ontwerp is mede op basis van die reacties verder uitgewerkt. De wensen van omwonenden en gebruikers van de Frankenthalerstraat zijn zo goed mogelijk verwerkt in de plannen:

• Het gebied is bereikbaar en toegankelijk met de auto
• Geen keermogelijkheid op het terrein
• Een vrije zone van ca. 15m rondom de scouting
• Aan zijde scouting zijn de gevels gesloten (zonder ramen)
• Een extra fietsroute direct naar de scouting
• Samen met bewoners en nieuwe bewoners werken we aan leefbaarheid en sociale veiligheid op de locatie

Informatiebijeenkomst 3 oktober

Tijdens de informatiebijeenkomst op 3 oktober hebben de gemeente Breda en WonenBreburg het vernieuwde ontwerp gepresenteerd aan direct omwonenden en belanghebbenden van de Frankenthalerstraat. Het ontwerp laat concreet zien hoe de locatie er uit gaat zien. Bijv. hoe de circa 125 woningen op de locatie worden gesitueerd, hoe je bij de tijdelijke woningen komt, waar toekomstige bewoners hun fiets of auto kunnen parkeren en hoe de ruimte tussen de bebouwing en het aangrenzend groen eruitziet. Daarnaast wordt verder uitgewerkt hoe toekomstige bewoners hier prettig en veilig kunnen wonen.

Verder hebben zij deze avond informatie gekregen over de stand van zaken en de volgende stappen om de tijdelijke woningen te kunnen realiseren. Zoals het aanvragen van de omgevingsvergunning. 

Planning (onder voorbehoud)

 • Vanaf januari 2022

  Buurtparticipatietraject
  Gedurende dit traject betrekken we de direct betrokkenen en de brede omgeving bij de invulling van de plannen.

 • 3 oktober 2023

  Informatiebijeenkomst

 • 22 december 2023

  Omgevingsvergunningprocedure
  Op 22 december heeft WonenBreburg de omgevingsvergunning voor de tijdelijke woningen aan de Frankenthalerstraat 4 aangevraagd bij de gemeente.

  Voor tijdelijke woningen is het mogelijk om met een omgevingsvergunning (voor maximaal 15 jaar) af te wijken van het bestemmingsplan. Het huidige bestemmingsplan met de bestemming ‘agrarisch’ hoeft niet te worden gewijzigd. Naar verwachting volgt de verlening van de omgevingsvergunning eind maart of begin april 2024. De omgevingsvergunning wordt verleend via een zogenoemde reguliere procedure. Dit betekent dat na verlening van de vergunning een wettelijke termijn van zes weken geldt waarbinnen bezwaar bij de gemeente kan worden gemaakt. De verlening van de bouwvergunning volgt hierna.

 • ntb

  Start bouw
  De realisatiefase van tijdelijke woningen is relatief kort omdat het grootste deel van het bouwproces plaatsvindt in een productiefabriek.

 • ntb

  Woningen gereed
  De eerste huurders betrekken hun woning.

Participatietraject 2022

In de periode 2022 hebben WonenBreburg en Janssen de Jong Projectontwikkeling* een participatietraject georganiseerd. Hieronder vindt u een korte weergave van de actviteiten die hebben plaatsgevonden. Onder het kopje 'Documenten' vindt u de presentaties en verslagen van de bijeenkomsten.

*niet langer betrokken bij het plan.

Kennismakingsgesprekken

De eerste kennismakingsgesprekken met direct omwonenden/ betrokkenen vonden plaats in januari en februari 2022. 

Participatiebijeenkomst direct betrokkenen

Op maandag 11 april konden direct omwonenden deelnemen aan een participatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is dieper ingegaan op een aantal thema’s. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'. 

Informatiebijeenkomst omgeving

Op dinsdag 19 april vond een online informatiebijeenkomst plaats om de omgeving te informeren over de voorgenomen ontwikkeling. De presentatie en het verslag vindt u onder 'Documenten'.

Vervolg: themasessie(s)

Voor direct betrokkenen organiseerden we op 5 juli een sessie waarin dieper is ingegaan op een aantal thema's: Verkeer & Mobiliteit, Beeldkwaliteit & Uitstraling en Openbare ruimte, groen en ontmoeting. Aan de hand van deze thema's is teruggekoppeld welke aanpassingen in het plan zijn gedaan naar aanleiding van de input vanuit de stakeholdergesprekken en de startbijeenkomsten. Het verslag en de presentatie vindt u onder documenten.

Vervolg najaar 2023

De initiatiefnemers hebben onderzocht in hoeverre de opmerkingen en suggesties die tijdens de sessie van 5 juli zijn gemaakt kunnen worden meegenomen in het concept-plan. De terugkoppeling hiervan vond plaats tijdens een informatiebijeenkomst op 3 oktober.

Documenten

Themasessie 5 juli 2022 

Startbijeenkomst 11 april 2022 (direct betrokkenen)

Startbijeenkomst 19 april 2022 (omgeving)

Informatiebijeenkomst 3 oktober

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact op met de gemeente Breda via www.breda.nl/contact